_

تاییدیه ها

_
معرفی توسط معاونت علمی و فناوری به مهندس جانباز شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
معرفی توسط معاونت علمی و فناوری به دکتر کریمی سازمان اماکن ورزشی کشور
معرفی توسط معاونت علمی و فناوری به دکتر جمالی سازمان شهرداری ها
 شرکت آب و فاضلاب یزد
شرکت آب و فاضلاب یزد
شرکت آب و فاضلاب یزد
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
شرکت آب و فاضلاب اصفهان
سامانه های یزد
شرکت مهندسی آب فاضلاب کشور
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
مجموعه آبی آبسار
مجموعه آبی آبسار
سازمان ورزش شهرداری تهران
ریاست جمهوری
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پالایشگاه اصفهان
بیمارستان بقیه اله تهران
مرکز بهداشت استان اصفهان
دانشگاه اصفهان
شرکت آب و فاضلاب مرکزی
شرکت آب و فاضلاب بوشهر
شرکت آب و فاضلاب بوشهر
شرکت آب و فاضلاب یزد
شرکت آب و فاضلاب اهواز