_

تفاهم نامه همکاری

_
تفاهم نامه همکاری با شرکت پیوریکم کره جنوبی در زمینه آب شیرین کن ها 2018
تفاهم نامه همکاری با شرکت پیوریکم کره جنوبی در زمینه آب شیرین کن ها 2019