فرم اطلاعات بکو – استخرهای شنا

اطلاعات تماس بامجموعه

اطلاعات فنی کاسه های استخر

ابعاد کاسه اصلی استخر:

ابعاد استخر کودکان:

ابعادحوضچه آب سرد:

ابعاد جکوزی مستطیلی:

ابعاد جکوزی دایره ایی:

اطلاعات فنی گندزدایی درحال حاضر

مشخصات کلرمصرفی درحال حاضر:

اطلاعات فنی امکانات موجود درتاسیسات جهت نصب سامانه

نام وامضای تکمیل کننده فرم:

Click or drag a file to this area to upload.