_

مجوزها

_
CE97
ISO 1400
ISO 2018
ISO 9001
پروانه فنی مهندسی
ثبت اختراع بکو
گواهی نامه پدافند
پروانه پژوهش
استاندارد کارخانه ای
گواهی صلاحیت ایمنی
سازمان صنعت معدن تولید نیمه صنعتی
آگهی ثبت اختراع
گواهی دانش بنیان
گواهی سمتا
ایران کد دستگاه
عضویت در انجمن شرکت های دانش بنیان استان
وندر نفت